Organizačný poriadok

 

Organizačný poriadok  

Strednej odbornej školy obchodu a služieb so sídlom : Športová 1, 97901 Rimavská Sobota

 Prvá časť : Úvodné ustanovenia

Čl. 1

 1. Organizačný poriadok Strednej odbornej školy obchodu a služieb so sídlom: Športová 1, 97901 Rimavská Sobota (ďalej aj SOŠ obchodu a služieb ) je základným organizačným predpisom organizácie, ktorá bola zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom zriaďovacou listinou zo dňa 31.augusta 2011, číslo 7528/2011//ODDVS. Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, zastúpený predsedom Ing. Vladimírom Maňkom, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Rozhodnutiami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2011- 9281/22455:2-923 a č. 2011-9271/22439:2-923 ako zriaďovateľ zriadil s účinnosťou od 1. septembra 2011 Strednú odbornú školu obchodu a služieb so sídlom: Športová 1, 97901 Rimavská Sobota.
 2. Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravuje zásady činnosti, organizačnú štruktúru, metódy práce, pôsobnosť jednotlivých stupňov riadenia, pracovnú náplň jednotlivých útvarov a ich vzájomné vzťahy po schválení zriaďovateľom.
 3. Organizačný poriadok vydáva riaditeľ SOŠ obchodu a služieb a vzťahuje sa na všetkých zamestnancov zamestnávateľa.

Čl. 2

 1. SOŠ obchodu a služieb je zriadená ako príspevková organizácia, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch ako právnická osoba vo svojom mene. Používa svoje príjmy na financovanie vlastnej činnosti, pričom doplnenie zdrojov sa zabezpečuje príspevkom z rozpočtu zriaďovateľa. SOŠ obchodu a služieb môže so súhlasom zriaďovateľa a za dodržania všeobecne záväzných predpisov vykonávať podnikateľskú činnosť pre organizácie, občanov a zahraničné subjekty. Podnikateľská činnosť sa nesmie vykonávať v rozpore s poslaním  školy. Podnikateľskou činnosťou sa získavajú doplnkové mimorozpočtové zdroje na financovanie skvalitnenia výchovno –  vzdelávacieho procesu. SOŠ obchodu a služieb je právnym nástupcom Spojenej školy, Športová 1,    Rimavská Sobota, s organizačnými zložkami: Stredná odborná škola, Športová 1, Rimavská Sobota a Stredná priemyselná škola potravinárska, Športová 1, Rimavská Sobota.

Majetok, ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z majetkových  vzťahov,  ktoré SOŠ obchodu a služieb spravuje, sa riadi zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja.

 Druhá časť

Riadenie a organizačné usporiadanie

 Čl. 3

Systém riadenia

Súčasťou školy je :

názov : Školská jedáleň

adresa : Hlavné námestie č. 7, Rimavská Sobota

 1. U SOŠ obchodu a služieb sa uplatňuje systém trojstupňového riadenia v tomto členení
 2. štatutárny orgán
 3. vedúci útvarov
 4. vedúci prevádzok

SOŠ obchodu a služieb sa člení na tieto útvary :       útvar riaditeľa SŠ

pedagogický útvar

útvar technicko – ekonomických činností

 1. Grafické znázornenie organizačného usporiadania obsahuje organizačná schéma, ktorá tvorí prílohu tohto organizačného poriadku .

Tretia časť

Metódy práce

Čl. 4

Základné metódy práce

 1. Zamestnanci na jednotlivých stupňoch riadenia úzko spolupracujú, poskytujú si odborné informácie a pracovné podklady –podľa potreby sa zúčastňujú na plnení spoločných úloh.
 2. Zamestnanci plnia úlohy podľa platných právnych predpisov, pracovného poriadku, vnútorných predpisov a ostatných predpisov.
 3. Na zabezpečenie úloh zamestnávateľa sa zvolávajú porady za účelom koordinovania vzájomného postupu pri ich plnení.

Čl. 5

Kontrola plnenia úloh

 1. Kontrola plnenia úloh je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej práce všetkých vedúcich zamestnancov.
 2. Spôsob a formy kontrolnej činnosti vedúcich zamestnancov upravujú osobitné právne predpisy, vnútorné predpisy a plán kontrolnej činnosti zamestnávateľa

Čl. 6

Pracovné porady

Štatutárny orgán a vedúci útvarov zvolávajú pracovné porady, ktorých účelom je najmä:

 1. a) kontrola plnenia úloh
 2. b) plánovanie a určovanie spôsobu zabezpečovania úloh nadriadeného orgánu
 3. c) prerokovanie výsledkov plnenia úloh a návrhov opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Štvrtá časť

Všeobecná pôsobnosť stupňov riadenia

Čl. 7

Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom je riaditeľ SOŠ obchodu a služieb ( ďalej riaditeľ)

 1. Riadi a zodpovedá za činnosť zamestnávateľa, rozhoduje o veciach v súlade s právnymi predpismi. Za činnosť zodpovedá zriaďovateľovi – Banskobystrickému samosprávnemu kraju.
 2. Riaditeľ písomne ustanovuje svojich zástupcov a vedúcich zamestnancov.
 3. Riaditeľ písomne ustanovuje štatutárneho zástupcu, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti vo vymedzenom rozsahu kompetencií, práv a povinností.
 4. Riaditeľ môže poveriť svojím zastupovaním aj ďalšieho zamestnanca organizácie, ktorý ho zastupuje v rozsahu písomného poverenia.
 5. Riaditeľ koná v mene organizácie a zastupuje ju voči tretím osobám.
 6. Riaditeľ koná v súlade s právnymi predpismi:
  1. rozhoduje o koncepčných otázkach organizácie, stanovuje jej hlavné úlohy a kontroluje ich realizáciu,
  2. zabezpečuje hospitácie a koordináciu činnosti jednotlivých úsekov organizácie,
  3. zabezpečuje kooperáciu a koordináciu činnosti s inými organizáciami v regióne i mimo jeho územia.
  4. zodpovedá za správu a ochranu zvereného majetku, za dodržiavanie zákonov, právnych predpisov a interných smerníc,
  5. rozhoduje o personálnych záležitostiach,
  6. zodpovedá za dodržiavanie pracovnej, mzdovej a finančnej disciplíny, za účelom využitia pridelených finančných, materiálnych a ľudských zdrojov v rámci schváleného rozpočtu,
  7. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok, vnútorné predpisy zamestnávateľa,
  8. na návrh vedúcich zamestnancov určuje pracovné postupy pre jednotlivé druhy činností,
  9. zodpovedá za plnenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy,
  10. zriaďuje vlastné poradné orgány, zvoláva a vedie gremiálne porady, pedagogické rady,
  11. rozhoduje o prijímaní, preraďovaní a uvoľňovaní zamestnancov a použití mzdových prostriedkov,
  12. informuje zriaďovateľa o plnení úloh v jednotlivých oblastiach činností.

Čl. 8

Poradné orgány

 1. Štatutárny orgán zriaďuje podľa právnych predpisov a podľa potrieb riadenia zamestnávateľa poradné orgány, rozhoduje o ich zložení a spôsobe rokovania.
 2. Poradnými orgánmi riaditeľa SOŠ obchodu a služieb sú:
  1. gremiálna porada
  2. operatívna porada
  3. predmetové komisie
  4. pedagogická rada
  5. inventarizačná komisia
  6. škodová komisia
  7. vyraďovacia komisia
  8. likvidačná komisia
  9. komisia na kontrolu zákazu fajčenia a požívania alkoholických nápojov
  10. stravovacia komisia
  11. kontrolná komisia

Čl. 9

Vedúci útvarov ( úsekov)

Vedúci úseku najmä:

 1. riadi a organizuje prácu riadeného úseku, zabezpečuje , spracúva podklady pre riaditeľa školy podľa plánu činnosti úseku,
 2. zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich pre neho a ním riadený útvar z právnych predpisov a vnútorných predpisov zamestnávateľa,
 3. zodpovedá za dodržiavanie termínov plánovaných a ostatných úloh útvaru,
 4. zúčastňuje sa na spracovaní plánu rozpočtu zamestnávateľa, a spolupracuje na správe činnosti zamestnávateľa,
 5. zodpovedá za vecnú správnosť stanovísk, pripomienok a správ v riadenej oblasti,
 6. navrhuje odmeny a nenárokovateľnú zložku mzdy svojim podriadeným,
 7. zvoláva pracovné porady úseku,
 8. zabezpečuje účasť zamestnancov úseku na plánovaní a kontrole plnenia úloh,
 9. vyjadruje sa k pracovným cestám jemu podriadených zamestnancov,
 10. navrhuje plán dovoleniek a čerpanie dovoleniek zamestnancom úseku,
 11. plní ostatné úlohy uvedené v jeho pracovnej náplni a podľa poverenia riaditeľa školy,
 1. Vedúceho úseku zastupuje v jeho neprítomnosti zamestnanec poverený riaditeľom školy.
 1. Poradným orgánom vedúceho úseku je pracovná porada .

Čl. 10

Zamestnanci zamestnávateľa

Práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov zamestnávateľa upravujú platné právne predpisy, pracovný poriadok, funkčné zaradenie, pracovná náplň stručná charakteristika činností, príkazy a pokyny vedúceho úseku, vedúceho prevádzky, ďalšie vnútorné predpisy a riadiace akty.

Piata časť

Pôsobnosť a úlohy organizačných útvarov

 Čl. 11

 1. Útvar riaditeľa SOŠ obchodu a služieb

Organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej , rozhodovacej, kontrolnej a hospodárskej činnosti. Zahŕňa činnosti, ktoré sú priamo podriadené riaditeľovi SOŠ obchodu a služieb. Riaditeľ SOŠ obchodu a služieb riadi školu v celom rozsahu jej činnosti, vytvára podmienky pre prácu všetkých zamestnancov a žiakov.

Organizačná štruktúra:

 1. riaditeľ SOŠ obchodu a služieb – štatutárny orgán zamestnávateľa
 2. zástupca riaditeľa pre TV – odborné predmety – štatutárny zástupca riaditeľa
 3. zástupca riaditeľa pre TV – všeobecno-vzdelávacie predmety
 4. zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
 5. vedúca ekonomického úseku
 6. vedúci prevádzkovo-technického úseku
 7. výchovný poradca
 8. koordinátor prevencie drogových závislostí a iných patologických javov
 9. asistent riaditeľa

Útvar riaditeľa SOŠ obchodu a služieb :

 • organizačne zabezpečuje porady, zodpovedá za ich odbornú a organizačnú prípravu, zabezpečuje písomnú agendu súvisiacu s poradami rôznych druhov ( gremiálnu, pedagogickú radu),
 • eviduje a sleduje termíny úloh,
 • sleduje vydávanie noriem a predpisov,
 • vybavuje písomnú agendu a korešpondenciu SOŠ obchodu a služieb, podieľa sa na návrhoch základných organizačných noriem a interných smerníc,
 • spracúva a vydáva organizačný poriadok, pracovný poriadok, školský poriadok, resp. ďalšie vnútorné normy a doplnky, vedie evidenciu popisov práce, pracovných náplní,
 • vedie evidenciu dochádzky a dovoleniek vedúcich zamestnancov organizácie,
 • zabezpečuje podpisovanie a schvaľovanie zmlúv a dohôd organizácie podľa platných vnútorných smerníc ( obeh dokladov, finančná kontrola a pod.),
 • sleduje a vyhodnocuje zvyšovanie a dopĺňanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov školy v súlade s platnými zákonnými normami,
 • eviduje a podľa platných predpisov uchováva protokoly, revízne správy, doklady o verejnom obstarávaní, o kontrolných akciách, nadriadených a iných orgánov, ako aj o kontrolných akciách vlastných,
 • zabezpečuje potrebnú korešpondenciu ( rozhodnutia, listy, upomienky a pod.).

Čl. 12

 1. Pedagogický útvar

Pedagogický útvar SOŠ obchodu a služieb má 2 úseky:

 1. úsek teoretického vyučovania
 2. úsek praktického vyučovania

Organizačná štruktúra

 1. a) riaditeľ SOŠ obchodu a služieb – štatutárny orgán zamestnávateľa
 2. b) zástupca riaditeľa pre TV-odborné predmety – štatutárny zástupca riaditeľa
 1. c) zástupca riaditeľa pre TV – všeobecno-vzdelávacie predmety
 2. d) zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
 3. e) výchovný poradca
 4. f) vedúci predmetových komisií
 5. g) triedni učitelia
 6. h) netriedni učitelia
 7. i) majstri odbornej výchovy

Pedagogický útvar

 • zabezpečuje vyučovanie povinných a nepovinných predmetov podľa platných školských vzdelávacích programov, učebných plánov a osnov i mimoškolskú činnosť,
 • využíva všetky platné metodické a didaktické poznatky vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • vedie predpísanú triednu dokumentáciu, evidenciu o učebných výsledkoch, správaní, dochádzke žiakov na teoretickom  i praktickom vyučovaní,
 • zabezpečuje hospodárne a efektívne využitie zverených prostriedkov
 • zabezpečuje vnútornú kontrolu na jednotlivých úsekoch,
 • organizuje voľnočasové aktivity v rámci uplatnenia vzdelávacích poukazov i mimo nich s cieľom racionálne, účelne a cieľavedome využívať voľný čas žiakov v súlade s ich záujmami,
 • organizuje rôzne kurzy ( kurz na ochranu človeka a prírody, plavecký kurz a pod.),
 • organizuje vlastnú prezentáciu zručností, olympiády, súťaže a prezentácie so širším záberom ( napr. 4 FEST-EUROAKADEMIK GASTRO) a zabezpečuje prípravu na celoslovenské súťaže ( napr. JUVYR),
 • organizuje výmenné stáže a praxe žiakov v rámci projektov  EÚ, v rámci partnerskej spolupráce škôl, koordinuje projekty EÚ,
 • organizuje exkurzie žiakov s cieľom oboznámiť sa s reálnou praxou v odboroch, ktoré sa vyučujú na škole.

Čl. 13

 1. Útvar technicko – ekonomických činností

Má 2 úseky:

1) ekonomický úsek

2) prevádzkovo-technický úsek

Organizačná štruktúra

EKONOMICKÝ ÚSEK

 1. a) riaditeľ SOŠ obchodu a služieb
 2. b) vedúci ekonomického úseku
 3. c) programátor výpočtovej techniky – hospodár
 4. d) všeobecný účtovník
 5. e) mzdový účtovník

PREVÁDZKOVO-TECHNICKÝ ÚSEK

 1. riaditeľ SOŠ obchodu a služieb
 2. vedúci prevádzkovo-technického úseku
 3. technik školy
 4. údržbár (1)
 5. upratovačky (5)
 6. školníčka
 7. vedúca Čierneho Orla
 8. zástupkyňa vedúcej Čierny Orol
 9. čašníci Čierny orol (2)
 10. kuchár Čierny Orol (3)
 11. vedúca Junior Komplex
 12. zástupca vedúcej Junior Komplex
 13. vedúca výdaja obchodná akadémia
 14. kuchár Junior Komplex (3) 1 pre OA

Útvar technicko-ekonomických činností zabezpečuje ekonomický, a hospodársko správny chod SOŠ obchodu a služieb, vytvára koncepčné zámery a po schválení ich realizuje

 • pripravuje a zostavuje návrh rozpočtu školy, navrhuje a realizuje jeho úpravy, hľadá možnosti jeho zvýšenia,
 • zabezpečuje styk s bankou, finančnými inštitúciami, zabezpečuje účtovníctvo školy ako príspevkovej organizácie,
 • riadne hospodári s majetkom organizácie a zvereným majetkom,
 • spracúva koncepciu a jednotlivé kroky, realizuje práce súvisiace s údržbou a úpravou budov, v súvislosti s tým navrhuje a v prípade schválenia realizuje investičné akcie z vlastných prostriedkov, prostriedkov zriaďovateľa, fondov EÚ,
 • zabezpečuje verejné obstarávanie v súlade s platnými zákonmi a vnútornými predpismi,
 • vykonáva objednávky previerok a revízií na podnet riaditeľa SŠ, prípadne na základe požiadaviek nadriadených orgánov,
 • koordinuje a realizuje projektové aktivity v rámci programov EÚ, najmä v oblasti ekonomiky a základnej infraštruktúry,
 • pripravuje návrh dodávateľsko – odberateľských zmlúv s inými organizáciami,
 • zabezpečuje vykurovanie a údržbu s tým spojenú, upratovanie objektu školy,
 • spoluorganizuje dobrovoľnícke práce a absolventskú prax v spolupráci s OÚPSVAR,
 • zabezpečuje požiadavky akosti v organizácii,
 • zabezpečuje právne poradenstvo, zastupovanie školy v právnych veciach, upomienky, vymáhania pohľadávok, agendu spojenú s nájomnými vzťahmi SOŠ obchodu a služieb,
 • pripravuje a dodržiava zásady vnútornej dokumentácie v oblasti BOZP, PO, CO , koordinuje a zodpovedá za túto oblasť,
 • podieľa sa na príprave a realizácii všetkej ostatnej dokumentácie SOŠ obchodu a služieb,
 • zabezpečuje stravovanie zamestnancov školy, žiakov, ako aj žiakov a zamestnancov iných škôl v prevádzkach odborného výcviku podľa zásad racionálnej výživy, rovnako zabezpečuje a zodpovedá za stravovacie služby pre verejnosť,
 • iniciuje tvorivé zámery pre skvalitnenie služieb, rast tržieb, zisk v týchto prevádzkach i v ostatných  prevádzkach SOŠ obchodu a služieb,
 • pri plnení povinností spolupracujú zamestnanci Útvaru technicko-ekonomických činností s ostatnými útvarmi, komisiami, najmä s pedagogickým útvarom – úsekom odborného výcviku pri spoluprevádzkovaní pracovísk odborného výcviku,
 • útvar technicko – ekonomických činností vykonáva všetky činnosti v zmysle popisov práce a pracovných náplní jeho zamestnancov a s cieľom skvalitňovania výchovno-vzdelávacej a ostatnej práce školy, k čomu poskytuje nielen kvalitný servis, ale aj ponúka a realizuje tvorivé námety, nápady, koncepcie, zámery.

Šiesta časť

Čl. 14

Záverečné ustanovenia

 1. Tento organizačný poriadok pri záväzný pre všetkých zamestnancov SOŠ obchodu a služieb .
 2. Riaditeľ je povinný s organizačným poriadkom oboznámiť všetkých zamestnancov a vyžadovať jeho dodržiavanie.
 3. Úprava a zmena sa vykonáva zásadne formou číslovaných dodatkov k organizačnému poriadku.
 4. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.9.2017, kedy zároveň stráca účinnosť – doterajší organizačný poriadok.

PaedDr. Jaroslav Bagačka   riaditeľ školy

Dodatok č. 1

k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1, 97901 Rimavská Sobota

 V článku 13 v bode 3.) Útvar technicko-ekonomických činností v časti Prevádzkovo-technický úsek nový text bude nasledovný:

 • riaditeľ SOŠ obchodu a služieb
 • vedúci prevádzkovo-technického úseku
 • technik školy
 • údržbár
 • upratovačky (5)
 • školníčka
 • vedúca Čierneho Orla
 • zástupkyňa vedúcej Čierny Orol
 • čašník Čierny Orol
 • kuchári Čierny Orol (2)
 • vedúca Junior Komplex
 • čašník Junior Komplex
 • kuchár Junior Komplex
 • vrátnik Junior Komplex

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť od 1. septembra 2012

 

PaedDr. Jaroslav Bagačka

riaditeľ školy

Schválil:……………………………

Ing. Vladimír Maňka

predseda BBSK

Dodatok č. 2

k Organizačnému poriadku Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1,

97901 Rimavská Sobota

 V čl. 12 Pedagogický útvar nový text bude nasledovný:

Organizačná štruktúra :

 • riaditeľ SOŠ obchodu a služieb štatutárny orgán zamestnávateľa
 • zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie štatutárny zástupca riaditeľa
 • zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
 • výchovný poradca
 • vedúci predmetových komisií
 • triedni učitelia (23)
 • netriedni učitelia (8)
 • majstri odbornej výchovy (15)
 • V článku 13 Útvar technicko-ekonomických činností nový text bude nasledovný:

Organizačná štruktúra : Ekonomický úsek:

 • riaditeľ SOŠ obchodu a služieb
 • vedúca ekonomického úseku (1/1)
 • všeobecná účtovníčka (1/1)
 • mzdová účtovníčka (1/1)
 • technik hospodárskej správy (1/1)

 Prevádzkovo-technický úsek:

 • riaditeľ SOŠ obchodu a služieb
 • vedúci prevádzkovo-technického úseku (1/1)
 • prevádzkový technik (1/1)
 • údržbár (1/1)
 • upratovačky (6/6)
 • strážnik (1/1)
 • vedúca ŠJ (0,5) a vedúca prevádzky (0,5)
 • kuchárky ŠJ 2/2)
 • prevádzkoví zamestnanci (2/2)
 • kuchári v prevádzke (3/2,53)
 • vedúca prevádzky (1/1)
 • skladník(1/1)
 • kuchár v prevádzke (1/1)

 

PaedDr. Jaroslav Bagačka

riaditeľ školy

Schválil:……………………………

Ing. Vladimír Maňka

predseda Banskobystrického

samosprávneho kraja