Rokovací poriadok poradných orgánov riaditeľa školy

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota

I. Pedagogická rada

Úloha: Je najdôležitejším odborným a poradným orgánom riaditeľa školy. Prerokúva, navrhuje, schvaľuje výchovno-vzdelávacie výsledky, rieši pedagogické problémy.
Zasadanie pedagogickej rady ( PR) sa riadi schváleným programom zasadania. Zasadnutie PR riadi spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený zástupca riaditeľa školy. K návrhom na riešenie sa môžu členovia PR vyjadriť verejným hlasovaním. Výsledok hlasovania má pre riaditeľa školy odporúčací charakter .

Zloženie: Všetci pedagogickí zamestnanci školy. Na zasadanie pedagogickej rady môžu byť podľa potreby prizývaní hostia- nečlenovia pedagogickej rady. O ich pozvaní rozhodne riaditeľ školy.

Zvolávanie: PR zvoláva riaditeľ školy v súlade s plánom pedagogických rád, spravidla 6 x v roku. Termíny sú určené v pláne pedagogických rád, upresnené sú v mesačnom pláne školy.

Dokumentácia: Zápisnica zo zasadnutia pedagogickej rady, prezenčná listina

V závere zápisnice nesmú chýbať úlohy. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, zástupca riaditeľa, riaditeľ školy.

II. Gremiálne porady

Úloha : Gremiálne porady sú poradným orgánom riaditeľa školy. Riešia najmä operatívne úlohy, technické, ekonomické a organizačné otázky zabezpečujúce chod školy.

Zloženie: ZR pre TV i PV, vedúci ekonomického úseku, vedúci prevádzkovo-technického úseku. V prípade potreby a podľa plánu práce GP môžu byť na rokovania prizývaní najmä technik školy, vedúce stravovacích jednotiek, technik BOZP a pod.

Zvolávanie: Zasadanie GP zvoláva riaditeľ školy podľa plánu GP, spravidla 1 x mesačne, v prípade potreby i častejšie.

Dokumentácia: Zápisnica, konkrétne úlohy s určením termínov splnenia a zodpovednosti. Zápisnicu vyhotovuje asistentka riaditeľa.

III. Pracovná porada

Úloha: Je poradným orgánom riaditeľa školy. Slúži na vyhodnocovanie plnenia úloh a oboznamovanie s novými úlohami v zmysle plánu práce školy. Je to tiež interné fórum na diskusiu o závažných otázkach, týkajúcich sa organizácie, kontroly a riadenia školy na danom úseku ( v danom útvare).

Zloženie: Všetci pracovníci školy
Kvôli operatívnosti a špecifikám organizácie sa konajú pracovné porady po jednotlivých úsekoch ( útvaroch). V teoretickom vyučovaní je to mesačne, v praktickom vyučovaní a útvaroch nepedagogických činností štvrťročne.

Zvolávanie: Porady zvolávajú a vedú vedúci úsekov ( útvarov). Riaditeľ školy sa
ich zúčastňuje podľa vlastného uváženia a momentálnej zaneprázdnenosti.

Dokumentácia: Zo zasadnutí sa robí zápis s úlohami .
IV. Predmetové komisie

Úloha: Predmetové komisie a ich predsedov ustanovuje riaditeľ školy v rámci plánu práce na daný školský rok. Sú poradným orgánom riaditeľa školy. Plnia metodickú, vzdelávaciu a kontrolnú funkciu.

Funkcia PK je:

– prerokovať, navrhovať časovo-tematické plány a ich úpravy
– sledovať nové trendy vo vyučovaní
– koordinovať prácu vyučujúcich
– pripravovať podklady na hodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov
– navrhovať opatrenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov
– navrhovať doplňovanie materiálno-technického vybavenia kabinetov
– organizovať predmetové olympiády a súťaže
– usmerňovať činnosť svojich členov
– organizovať vzájomnú hospitačnú činnosť
– zabezpečovať koordináciu vzdelávacích cieľov
– zabezpečovať súlad medzi teoretickým a praktickým vyučovaním
– napomáhať rozvoju záujmových útvarov

Zloženie: Učitelia a majstri OV v zmysle plánu práce školy. Vedúceho PK určí riaditeľ školy.

Zvolávanie: PK zvoláva jej predseda, v zmysle plánu práce PK, spravidla 4 – 5 x ročne.

Dokumentácia: Evidencia prítomnosti, plán práce PK, zápisnice zo zasadaní.

 V. Stravovacia komisia

Úloha: je poradným orgánom riaditeľa školy v oblasti stravovania žiakov a zamestnancov. V prípade nedostatkov v hygiene stravovania, dodržiavania hmotnosti a iných problémov pripravuje a predkladá návrhy riaditeľovi školy resp. vedúcej stravovacej jednotky. Predseda komisie sa zúčastňuje porád o stravovaní . Komisia sa snaží získavať pre stravovanie čím najviac žiakov a zamestnancov. Predseda stravovacej komisie je tiež členom kontrolnej komisie a zúčastňuje sa kontrolných akcií v oblasti stravovania.

Zloženie: Komisiu, spravidla v počte 5 členov určí riaditeľ školy.

Zvolávanie: Komisiu zvoláva predseda stravovacej komisie, podľa plánu práce, spravidla 4 x ročne alebo podľa potreby aj častejšie.

Dokumentácia: Zápisnica zo zasadnutia.

VI. Komisia pre bezpečnosť a ochranu zdravia

Úloha: Je poradným orgánom riaditeľa školy. Sleduje dodržiavanie bezpečnostných predpisov pri prevádzke školy. Minimálne l x ročne uskutočňuje prehliadky objektu školy s dôrazom na kontrolu prijatých opatrení pri predchádzajúcej kontrole a predkladá riaditeľovi školy – písomne návrhy na odstránenie nedostatkov, ktoré by mohli spôsobiť úraz, resp. ohrozenie zdravia detí a pracovníkov školy.

Zloženie: Členov určuje riaditeľ školy, členom je spravidla aj zástupca OZ.

Zvolávanie: Komisiu zvoláva predseda komisie, raz až 2 x ročne

Dokumentácia: podrobný zápis o výsledkoch kontroly učební, dielní, telocviční, jedálne, kuchyne a všetkých objektov školy
– stav v odstraňovaní nedostatkov
– nové návrhy

VII. Inventarizačná komisia

Úloha: Komisia uskutočňuje inventarizáciu majetku školy. Zriadená je menovaním riaditeľom školy ústredné inventarizačné i dielčie inventarizačné komisie. Komisie sa riadia osobitnými predpismi.

Zloženie: Zloženie komisií vymenúva riaditeľ školy. Spravidla ich tvoria učitelia TV, majstri OV i nepedagogickí zamestnanci. Predsedom ÚIK je zástupca útvaru technicko-ekonomických činností.

VIII. Vyraďovacia komisia

Úloha: Priebežne počas celého kalendárneho roka vyraďuje nepoužiteľný majetok školy.

Zloženie: Komisia je spravidla trojčlenná, predsedu komisie určuje riaditeľ školy.

Zvolávanie: Komisiu zvoláva jej predseda podľa potreby, najmä pred uskutočnením inventarizácie

Dokumentácia: Dokumentácia vychádza z osobitných predpisov ( návrh na vyradenie, podpisy členov, zápisy zo zasadnutí komisie).
Vyraďovacia komisia sa riadi zásadami hospodárenia s majetkom BBSK , schválené Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 664/2009 z 13. augusta 2009, ktoré nadobudli účinnosť dňa 21. augusta 2009.
IX. Likvidačná komisia

Úloha: Na základe rozhodnutia riaditeľa školy po návrhu vyraďovacej komisie likviduje nepoužiteľný materiál.

Zloženie: Komisiu určí riaditeľ školy najmä z nepedagogických zamestnancov

Dokumentácia: Podrobný zápis o zlikvidovanom majetku školy, rozhodnutia vyraďovacej komisie.
Likvidačná komisia sa riadi zásadami hospodárenia s majetkom BBSK , schválené Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 664/2009 z 13. augusta 2009, ktoré nadobudli účinnosť dňa 21. augusta 2009.

X. Škodová komisia

Úloha: Rieši škody spôsobené na majetku školy, jeho inventári, zásobách, surovinách a pod. Riadi sa vlastnými zásadami, ktoré musia byť schválené riaditeľom školy. Takisto návrhy riešení škodových udalostí, protokoly a pod. predkladá na schválenie riaditeľovi školy.

Zloženie: Predsedu a členov komisie určí riaditeľ školy zo zástupcov všetkých útvarov.

Zvolávanie: Komisiu zvoláva jej predseda podľa potreby.

Dokumentácia: Zápisy zo zasadnutí a všetky dokumenty v zmysle prijatých a schválených zásad.

XII. Ostatné komisie

Zostávajúcimi komisiami sú kontrolná komisia a komisia pre kontrolu požívania alkoholických nápojov. Ich zásady sú obsiahnuté vo vnútorných smerniciach školy. Zloženie určí riaditeľ školy spravidla na začiatku školského roka.
Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2014

V Rimavskej Sobote, 28.8.2014

PaedDr. Jaroslav Bagačka
riaditeľ školy