Smernica o odmeňovaní žiakov

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota

Smernica č. 27

Odmeňovanie žiakov za produktívnu prácu na praktickom vyučovaní

I. Všeobecné ustanovenie

Cieľom smernice je zabezpečiť plnenie ustanovení § 27 Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 12. marca 2015 Z.z. č. 61/2015.

V zmysle týchto ustanovení žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní vykonáva produktívnu prácu, sa poskytuje odmena za produktívnu prácu. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 % až 100% z hodinovej minimálnej mzdy, pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka.

Ak žiak vykonáva produktívnu prácu na praktickom vyučovaní v dielni, odmena za produktívnu prácu sa uhrádza z prostriedkov strednej odbornej školy.

II. Výška odmeny

Pri stanovení výšky odmeny vychádzame z charakteru praktického vyučovania daného odboru, z jeho špecifík, reálneho pomeru cvičnej a produktívnej práce na jednotlivých pracoviskách – dielňach školy, ale tiež z potreby motivácie žiakov zo sociálne málo podnetného prostredia, ktorých rodiny sú často v hmotnej núdzi.

Pri rozmedzí stanovenia odmeny od 50 – 100 % hodnoty hodinovej minimálnej mzdy vychádzame z motivačných dôvodov z hornej hranice.

Zároveň počítame so skutočnosťou, že žiaci v priemere absolvujú z cyklického modelu 60, resp. 70 hodín praktického vyučovania mesačne. Percento podielu produktívnej práce je rozdielne ( je to približne od 15-60 %).

Maximálne mesačné odmeny pre jednotlivé ročníky a odbory:

učebné odbory: kuchár, čašník-servírka

1. ročník – 40 €

2. ročník – 43 €

3. ročník – 46 €

učebné odbory: kaderník, murár, stavebná výroba

1. ročník – 20 €

2. ročník – 23 €

3. ročník – 26 €

študijný odbor: hotelová akadémia

2. ročník – 16 €

3. ročník – 18 €

4. ročník – 18 €

študijné odbory: kozmetik, obchodný pracovník

4. ročník -18 euro

študijné odbory: spoločné stravovanie, vlasová kozmetika

1. ročník 18 euro

2. ročník 18 euro

Výška odmeny je stanovená pri realizácii plného počtu hodín praktického vyučovania za mesiac /4 týždne x týždenná dotácia hodín/. Pri realizácii nižšieho počtu hodín praktického vyučovania bude maximálna výška odmeny alikvotne krátená napr. z dôvodu prázdnin, sviatkov.

III. Podmienky priznania odmeny

1. K vyplateniu mesačnej odmeny je nevyhnutné, aby mal žiak absolvovaných minimálne 80 % hodín praktického vyučovania v danom mesiaci.

2. Žiakom prvého ročníka sa odmena začne vyplácať od októbra v príslušnom školskom roku.

3. Odmeny sa nebudú vyplácať žiakovi s podmienečným vylúčením a zníženou známkou zo správania na 3. alebo 4. stupeň v predchádzajúcom klasifikačnom období.

4. Na návrh zodpovedného majstra odbornej výchovy pri zohľadňovaní kvality práce a správania môže byť táto odmena krátená o 25% /príloha č.1/, prípadne môže riaditeľ školy odňať vyplatenie odmeny žiakovi, ktorý poruší školský poriadok nevyhovujúcim správaním na praktickom vyučovaní v danom mesiaci.

5. Žiakovi, ktorý si nahradí neabsolvované hodiny praktického vyučovania v náhradnom termíne, nebudú spätne vyplatené nepriznané odmeny.

IV. Platba odmeny

Odmena je splatná do konca nasledujúceho mesiaca. Platba odmeny sa uskutoční poukázaním na účet žiaka prípadne jeho zákonného zástupcu alebo v hotovosti v pokladni školy.

V. Osobitné ustanovenia

1. Odmena za prax je zdaniteľným príjmom žiaka. Ak si žiak uplatní u platiteľa dane nezdaniteľnú časť základu dane, daň z tejto odmeny neplatí.

2. Doklady potrebné k zúčtovaniu odmeny:

K založeniu karty študenta v mzdovom softvéri sú potrebné:

– Osobné údaje žiaka, študenta a to meno, priezvisko terajšie, predchádzajúce aj rodné, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, trvalé bydlisko, kontakt – telefón, mobil, email.

– Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, vyplní a podpíše každý žiak, resp. zákonný zástupca. Príloha č. 4

3. Pri odmene splatnej na účet je potrebné Prehlásenie o osobnom účte s uvedením čísla účtu, ktoré vyplní a podpíše každý žiak. Príloha č. 3

4. Pri odmene splatnej v hotovosti sa vystavuje výplatná listina s menom a priezviskom žiaka, vyplatená suma a podpis

5. Evidenciu odpracovaných hodín, výpočet odmien podľa kritérií vypracuje majster odbornej výchovy a schváli riaditeľ školy v termíne do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.

VI. Záverečné ustanovenia

Táto smernica nadobúda účinnosť od 1.10.2015.

Odmeny za produktívnu prácu žiakov budú hradené z vlastných finančných zdrojov získaných prevádzkou stredísk školy. Výška maximálnej odmeny môže byť upravovaná na základe výšky finančných zdrojov školy a počtu realizovaných hodín praktického vyučovania v danom mesiaci.

PaedDr. Jaroslav Bagačka

riaditeľ školy

V Rimavskej Sobote 21.09.2015

 

Príloha č. 1

Výška mesačných odmien pre jednotlivé odbory a ročníky po zohľadnení kvality produktívnej práce:

A – produktívna práca vyššej kvality

B – produktívna práca nižšej kvality

Za mesiac október 2015 bude výška odmeny:

učebné odbory: kuchár, čašník-servírka

1. ročník: A – 40 €, B – 30 €

2. ročník: A – 43 €, B – 32 €

3. ročník: A – 46 €, B – 34 €

učebné odbory: kaderník, murár, stavebná výroba

1. ročník: A – 20 €, B – 15 €

2. ročník: A – 23 €, B – 17 €

3. ročník: A – 26 €, B – 19 €

študijný odbor: hotelová akadémia

2. ročník: A – 16 €, B – 12 €

3. ročník: A – 18 €, B – 13 €

4. ročník: A – 18 €, B – 13 €

študijné odbory: kozmetik, obchodný pracovník

4. ročník: A – 18 €, B – 13 €

študijné odbory: spoločné stravovanie, vlasová kozmetika

1. ročník: A – 18 €, B – 13 €

2. ročník: A – 18 €, B – 13 €

Dodatok č. 1

k Smernici č. 27

Odmeňovanie žiakov za produktívnu prácu na praktickom vyučovaní

 V odstavci III. Podmienky priznania odmeny sa dopĺňa bod 6, ktorý znie nasledovne:

6.) Na vyplatenie mesačnej odmeny nemá nárok žiak ( žiačka), ktorý ( ktorá) v danom mesiaci má 7 alebo viac neospravedlnených vyučovacích hodín na teoretickom vyučovaní.

                                                                       PaedDr. Jaroslav Bagačka

                                                                                  riaditeľ školy