Pokyny – doporučenia POP-ky a triezvy optimizmus

Pedagógovia počas školenia v rámci aktivity 1.1    Nový školský rok, pred bránami ktorého stojíme, nám opäť prináša množstvo otázok, podnetov, výziev. Ale tiež obáv, nejasností, rozporov. Proste zmes pocitov.

My sa však, ako SOŠOS odrazme z optimistického pocitu a nádeje z mnohorozmerného zlepšenia našej práce, ktorej ovocím je úspech a úsmev na tvárach našich žiakov a absolventov.

Pozrime sa na tomto mieste na niektoré zaujímavosti, zmeny, ale tiež spomenuté rozpory a otázniky. Hlavne budeme trpezlivo očakávať a v prípade potreby tiež participovať na reformných krokoch ministerstva. Viaceré zámery novej koncepcie sú zaujímavé, podnetné. Ťažko sa však reálne zmeny udejú bez výrazného zlepšenia  učiteľského postavenia, bez jeho dôstojnosti. Určite by k tomu prispelo zvýšenie platov, ale aj silnejšie „páky „ učiteľov v procese, rešpekt rodičov a prostredia. Učiteľ proste musí byť niekto, vážna a vážená osobnosť. Spoločensky aktívny jedinec, ktorý ovplyvňuje dianie vo svojom prostredí, morálna autorita, slušný človek. Taký človek, pred ktorým budú snímať okoloidúci klobúk.

No, priznajme si, že nie vždy sme takí, je to iste i v nás. Spoločnosť však musí vytvoriť podmienky. Schválené zvýšenie platov a tým podmienený súhlas na sociálny zmier s odborármi prináša len mierny optimizmus. Cítime, že musí prísť niečo vážne, veľké, prevratné …

Naša škola nie je imúnna voči vplyvom. Je čiastočne odrazom stavu spoločnosti, stavu v školstve. Zároveň je to však autonómny subjekt, ktorý má istý priestor, aby svoju výnimočnosť, originalitu presadil. O toto nám pôjde. Aby sme neboli len „ kusovkami“, školou do počtu bez svojho ducha, atmosféry. Toto sa nám už čiastočne darilo, verím, že dokážeme v tom napredovať.

eger1Medzi naznačené novinky, zmeny, s ktorými sa stretávame pri pokynoch ministerstva, patrí napríklad zrušenie povinnosti otvárať spoločné triedy učebných alebo študijných odborov pri minimálnom počte 8 žiakov na jeden odbor. U nás to v praxi znamená, že napr. triedu nadstavbárov môžeme vytvoriť síce pri minimálnom počte 17 žiakov, avšak môžu tam byť aj skupiny pod 8 žiakov. Pokiaľ ide o výnimky pri počtoch v triedach, tieto sú zamerané hlavne na školy, kde sa vyučuje i v jazyku národnostných menšín. Čiže výnimky na 17-tku hlavne tam. Zvláštne, ale treba to napĺňať.

Naďalej nás tiež ministerstvo vyzýva ( odporúča) zaistiť kontakt s reálnou praxou pre  všetkých žiakov končiacich ročníkov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách.  Toto odporučenie v tomto školskom roku nenaplníme, avšak prikláňam sa k tejto požiadavke v nasledujúcom školskom roku. Kontakt s reálnou praxou našim žiakom niekedy chýba.

Dodatok č. 1, ktorým sa dopĺňajú ŠVP ( platí od 1.9.2016) upriamuje pozornosť na boj proti prejavom rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu. Tieto tézy sú tu pomerne jasne formulované, naopak výchova k manželstvu a rodičovstvu je braná skôr okrajovo, keď tu proti sebe bojujú dve koncepcie- liberálna s toleranciou akceptovania rôznosti, s toleranciou k antikoncepcii a pod. a konzervatívna kresťanská, ktorá túto  liberálnu odmieta a dáva do popredia iné hodnoty. Tu sú kompromisy naozaj ťažké. Ono, postupne to bude ťažké i v otázkach multikulturalizmu, ktorý POP-ka preferuje. Celospoločenský hlas je tu skôr proti, silnejú nacionalistické témy a nálady, ako aj protimigrantské postoje.

žiaciNaše ministerstvo má asi z inšpekčnej činnosti poznatky o tom, že nie všetci koordinátori a administrátori pre EČ MS si počínajú zodpovedne a preto odporúča nedôsledné plnenie povinností týchto činovníkov zakotviť v interných predpisoch ako závažné porušenie pracovnej disciplíny. Ja si osobne myslím, že celá externá časť by mala byť len čisto externou, kde by interní zamestnanci mohli akurát vyvetrať  miestnosť.

Samozrejme, veľa pozornosti sa v POP-kde venuje aj čitateľskej gramotnosti, práci s informáciami, integrácii, spolupráci s profesijnými združeniami, duálnemu vzdelávaniu.

Môžeme konštatovať, že pokyny, návrhy, doporučenia, ktoré sme tento rok získali sú v mnohom podnetné a zrozumiteľné.

Ale ešte raz opakujem, to podstatné je v nás. Neočakávam, že reforma prispeje k centralizácii, voľnosť a sloboda škôl v procese je nezvratná. Tá nám dáva hlavne zodpovednosť. Obrovskú zodpovednosť za našich „zverencov“. Mladých ľudí, ktorých je okrem iného potrebné viesť k aktivite.

Ak nejaký orgán má na škole význam, tak nech je to žiacka rada. Pozvime žiakov k aktivite na škole, na svojej postati, vo svojej rodine.

71 ročná dôchodkyňa SOŠOS je vyzretá dáma, plná skúseností a mladíckeho elánu. Zodpovedne ju  budujme a zveľaďujme.

 

  • b –