Partnerské školy a firmy

Súkromná stredná odborná škola Bardejovwww.sousbj.edu.sk
Súkromná stredná odborná škola Bardejov sa nachádza v nádhernom prostredí historického jadra mesta Bardejov, zapísaného do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Budova SOU služieb SZVD dýcha históriou. Mesto Bardejov dalo postaviť na mieste niekdajších „šancov“ v roku 1895 Gymnázium, pričom pozemok na stavbu bol poskytnutý zdarma a na výstavbu mesto prispelo sumou 65 000 zlatých. Stavba bola dokončená v roku 1896. Po rôznych peripetiách zaniklo Gymnázium v roku 1915 a počas 1. svetovej vojny sídlila v budove vojenská nemocnica, ale od roku 1916 sa už budova používala na školské účely. Od roku 1984 v nej sídlilo Stredné odborné učilište služieb SZVD, ktorého zriaďovateľom je Slovenský zväz výrobných družstiev. SOU je v zmysle zriaďovacej listiny právnym subjektom, ktorého hlavnou činnosťou je výchova a vzdelávanie mládeže v učebných a študijných odboroch so zameraním na oblasť služieb. V roku 2007 dochádza k zmene názvu zriaďovateľa školy – Slovenského zväzu výrobných družstiev na COOP PRODUKT SLOVENSKO so sídlom v Bratislave a súčasne aj k zmene názvu školy na Súkromná stredná odborná škola Bardejov. Riaditeľkou školy je Mgr. Eva Remetová.

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42www.ssohavlickova.cz
Střední škola obchodní, predtým Integrovaná stredná škola /Stredné odborné učilište a Stredná odborná škola/ sa nachádza v okrajovej časti mesta – Šťáralke. Jej budova z počiatku storočia prešla v posledných rokoch rozsiahlou vonkajšou aj vnútornou rekonštrukciou. V triedach a v kabinetoch je dostatok priestoru, triedy majú svoje kmeňové učebne, k dispozícii sú učebne vybavené pre vyučovanie odborných predmetov – tovaroznalectvo, aranžovanie, technika administratívy – učebne výpočtovej techniky, počítačové učebne s internetom i učebne jazykov. Škola má modernú priestornú telocvičňu aj vonkajší športový areál s umelým povrchom. Na chodbách sú odpočinkové kútiky, za priaznivého počasia môžu študenti stráviť prestávku určenú na obed vo vonkajšom areáli, ktorý je vybavený lavičkami aj stolom pre stolný tenis. K dispozícii je knižnica s beletriou, odbornou literatúrou, časopismi a videokazetami. Študenti aj učitelia majú možnosť stravovať sa vo vlastnej jedálni /obedy sú dovážané/, občerstvenie je možné zakúpiť v školskej kantýne alebo nápojovom automate za prijateľné ceny. V strednej obchodnej škole sa zabezpečuje vyučovanie v učebných odboroch predavač – predavačka, aranžér – aranžérka. Absolventi týchto učebných odborov majú možnosť pokračovať v štúdiu formou nadstavbového denného štúdia a získať úplné stredoškolské odborné vzdelanie – maturitu. Stredná obchodná škola zabezpečuje vyučovanie vo štvorročnom študijnom odbore management obchodu a obchodník – obchodníčka. V škole pracuje 20 pedagogických pracovníkov a 7 nepedagogických, riaditeľkou školy je Mgr. Zdenka Pavlíková.

Střední odborné učiliště Poděbradywww.soupdy.cz
Stredné odborné učilište zabezpečuje štúdium v odboroch kuchár, čašník, cukrár, kuchár – čašník pre pohostinstvo a nadstavbové štúdium. Vybraní žiaci majú možnosť overiť si svoje zručnosti aj na trojmesačnej zahraničnej praxi v Nemecku. Spojená škola Rimavská Sobota nadviazala kontakt s odborným učilišťom v roku 2005 a v roku 2006 sme prezentovali zručnosti našich žiakov na akcii „Spoločne v EÚ“ a v roku 2007 na akcii „Gastro Poděbrady 2007“. Škola je úspešná v Stredočeskom kraji, kde v hlasovaní získala 3. miesto v kvalite práce. Riaditeľkou školy je Mgr. Helena Klimešová, zástupcom riaditeľa pre praktické vyučovanie Bc. Radoslav Číla.

.

Stredná odborná škola v Kazincbarcike – www.suranyi-szki.sulinet.hu
Stredná odborná škola „Surányi Endre Szakkozépiskola és kollégium“ v Kazincbarcike bola založená v roku 1961 pre potreby chemického kombinátu Borsodi Vegyi Kombinát. Vzdelávanie začalo v chemických odboroch. V roku 1968 bola škola presťahovaná do súčasnej budovy. V roku 1978 bol vybudovaný internát pre 400 žiakov. Škola vychováva a vzdelávala v troch skupinách odborov – chemický, elektro a automechanik. V školskom roku 1989/90 popri priemyselných odboroch /chemik, strojný zámočník, elektromechanik/ boli zriadené aj odbory služieb /predavač potravinárskeho a chemického tovaru, kuchár, čašník, kaderník/. Pre potreby odborného výcviku boli vybudované odborné učebne, dielne, obchod a autoopravovňa. .Od nového školského roku 2012/13 vznikol spojením štyroch škôl nový vzdelávací a výchovný subjekt, ktorý  nesie s novým názvom: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkórmányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium a pribudli aj nové učebné a študijné odbory. Škola nesie meno po automechanikovi a  pretekárovi /Surányi Endre/, ktorý skonštruoval v roku 1946 svoje prvé auto. Riaditeľom školy je József Vattay.

Adresa: Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma
3700 Kazincbarcika
Irinyi János utca 1. sz.
Telefon: 0036 48 512 350 , 0036 48 512 350

Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Obchodná a poľnohospodárska škola a stredná odborná škola obchodu a služieb vznikla v roku 2003 spojením dvoch vzdelávacích subjektov – strednej obchodnej školy,obchodu a služieb  a strednej poľnohospodárskej školy s vyše 100 ročnou tradíciou. Škola spolupracuje s partnerskými školami v Nemecku, Holandsku, Veľkej Británii, Slovensku, Dánsku a Taliansku. Už viac ako 10 rokov sa úspešne zapájajú do programov Comenius a Leonardo. V rámci širokej škály učebných a študijných odborov vychováva žiakov pre potravinársky priemysel, obchod, poľnohospodárstvo a služby. So školou dlhodobo spolupracujeme pri organizovaní týždňov národných kuchýň, výmennými stážami pedagógov i žiakov a pri realizovaní rôznych projektov. Riaditeľkou školy je Milibákné Veres Erika.

Adresa:Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, 3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6
Telefon:06/36/512-040, 06/36/512-042, 06/30/211-2602
E-mail :keri@keri-eger.sulinet.hu
www stránka: http://www.kerieger.hu/

Zespól szkól nr. 4 Nowy Saczzspl

Tradícia školy siaha do roku 1950. Od začiatku mala skôr technický charakter, prevažovali najmä dopravné odbory. V súčasnosti jadro vzdelávania tvoria  odbor informatik, elektronik, organizátor marketingu a kaderník. Práve dievčenský odbor kaderník nás spája s touto školou. Vznikol prednedávnom presunom z inej strednej odbornej školy.

Škola má 20 tried, 600 žiakov, vyučovanie je dvojsmenné. Pôsobí  tu 61 zamestnancov, z ktorých len 7 je nepedagogických. Praktické vyučovanie  prebieha zväčša vo firmách, preto má škola len učiteľov ( aj v zmysle praktického vyučovania podobne ako tomu je u nás na stredných priemyselných školách). Medzi nové predmety patrí náboženská výchova ( 100 % účasť) a matematika, ktorá je povinným maturitným predmetom. Škola má množstvo aktivít  (kultúrne, športové a pod.), je veľmi  živým organizmom . Jej absolventom je aj Lukasz Boom Boom, Plawecki – majster sveta v kickboxe.

Riaditeľom je Zenon Čwik, zástupcom Ireneusz Kula  a vedúcim praktického vyučovania Roman Tudaj.

www stránka: http://www.zs4.nowysacz.pl/


 

Partnerské firmy:

 

Prevádzka informačno-navigačných tabúľ na stĺpoch verejného osvetlenia v meste Rimavská Sobota