Projekty

DIGIškola – Národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Cieľom projektu je vytvorenie materiálov pre vzdelávanie rovesníkov z iných škôl cez pripravené videoprojekty na vybranú tému zo Štátneho vzdelávacieho programu pre daný typ školy. Video je snímané tabletmi dodanými z projektu, zostrihané a upravené na danej škole.

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety

Cieľom projektu je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Na zabezpečenie cieľa projektu škola získa interaktívnu tabuľu, notebook so softvérom a ozvučenie učebne. Projekt zastrešuje Ústav informácií a prognóz školstva.

Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Projekt ja realizovaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Cieľom je prepojiť vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov, zvýšiť kvalitu a pripravenosť absolventov, spolupráca škôl s profesijnými a stavovskými organizáciami.

Premena a inovácia vzdelávania na Spojenej škole v Rimavskej Sobote

Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ a dozviete sa o ňom na stránke

Zavedenie inovatívnych a moderných metód vyučovania

Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ a bude prebiehať do konca roku 2015. O projekte sa viac dozviete na stránke.

Erasmus+

V rámci programu Erasmus+ KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov sme získali grant vo výške 27630 € na realizáciu projektu pod názvom „Zvýšenie úrovne odborných kompetencií prostredníctvom cezhraničnej spolupráce“. Projekt sa realizuje od 1.6.2015 do 31.5.2016 a v rámci neho sa uskutoční odborná stáž 15 žiakov našej školy na pracoviskách praktického vyučovania našej partnerskej školy Střední odborné učiliště společného stravování v Poděbradoch v Českej republike v termíne od 11.10. do 24.10.2015. Žiaci počas nej absolvujú bohatý každodenný program zameraný na zvýšenie ich odborných zručností v odboroch kuchár, čašník, spoznávanie kultúry a krajiny stredných Čiech a získanie nových kontaktov a priateľstiev.