Leonardo da Vinci

Projekty  programu Leonardo da Vinci – Mobilita

Odborná stáž žiakov Spojenej školy v Brne a Plymouthe vo Veľkej Británii

Projekt Programu celoživotného  vzdelávania Leonardo da Vinci – Mobilita pod názvom „ Odborné stáže žiakov Spojenej školy v gastronomických zariadeniach a potravinárskych závodoch“ podala Spojená škola , Športová 1 , Rimavská Sobota vo februári 2010 a v máji 2010 bol projekt prijatý Národnou agentúrou SAAIC.
Tento projekt bol zameraný na uskutočnenie dvoch odborných stáží a to dvojtýždňovej stáže žiakov odboru hygiena potravín a trojtýždňovej stáže žiakov študijného odboru hotelová akadémia.
Stáž žiakov odboru hygiena potravín sa uskutočnila v dňoch 11.-22.10.2010 v prevádzkach podniku PENAM.a.s. Brno. Zúčastnilo sa jej 8 žiakov, ktorí boli rozdelení do troch prevádzok. Odborná príprava bola realizovaná skupinovo a to v prevádzke Hepek Brno pracovali 3 žiaci, v prevádzke Rosice u Brna 3 a v prevádzke Zlín dve žiačky. Žiaci sa oboznámili s príjmom surovín, ich skladovaním, dávkovaním priamo zo skladu, miesením, kysnutím a formovaním cesta, tvarovaním jednotlivých výrobkov, pečením, až po balenie popr. krájanie hotových výrobkov. Oboznámili sa aj so vstupnou, výstupnou kontrolou, prácou v laboratóriách a so sanitáciou prevádzok a jednotlivých zariadení, s programom HACCP a s expedíciou hotových výrobkou, ako aj s logistikou podniku PENAM. Účastníci boli bez sprevádzajúcej osoby, ale triedna učiteľka Ing. Elena Kľúčovská uskutočnila monitoring stáže v termíne od 13.10 2010 do 17.10.2010.
Na záver účastníci získali od spoločnosti PENAM osvedčenie o absolvovaní stáže a Europass-Mobilita, dokument o medzinárodnej stáži. Získané vedomosti a skúsenosti žiaci využijú pri vypracovaní záverečných prác, ktoré budú prezentovať na absolventskej skúške v júni 2011.
Stáž žiakov študijného odboru hotelová akadémia  sa uskutočnila v dňoch 7.11.- 28.11.2010 v reštauračných a hotelových zariadeniach podľa výberu partnera Tellus Group Ltd. v Plymouthe vo Veľkej Británii. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov. Jej cieľom bolo nad rámec učebných osnov bližšie sa oboznámiť s gastronómiou v inej krajine, oboznámiť sa so systémom hotelierstva a aktívne sa začleniť do pracovného pomeru.
V reštauračných zariadeniach vykonávali najmä prácu pomocných kuchárov, mali sa možnosť oboznámiť s prípravou aj typických národných jedál, jedál z morských živočíchov, vykonávali prípravné práce čašníkov a servírok , v hotelových zariadeniach vykonávali najmä prácu chyžných.
Študentov na stáži doprevádzali triedna profesorka Mgr. Ľubica Karasová a vyučujúca anglický jazyk- Mgr.Martina Nociarová.
Účastníci pred odchodom na stáž absolvovali jazykovú a odbornú prípravu. V mesiaci september a október absolvovali jazykový kurz zabezpečený jazykovou školou Britannic Linguistic v Rimavskej Sobote, ktorý bol zameraný na zvládnutie odbornej terminológie  ako aj na bežnú komunikáciu. Jazyková príprava sa uskutočnila aj v mieste pobytu a zabezpečila ju hosťujúca organizácia Tellus v rozsahu 1 týždňa.
Pred odchodom na stáž sa žiaci spolu s triednou profesorkou a koordinátorkou projektu oboznámili aj o krajine ich pobytu , o Veľkej Británii ako aj o mieste pobytu o Plymouthe. Počas trojtýždňového pobytu sa žiaci bližšie oboznámili  a spoznali mesto Plymouth ako aj jeho blízke okolie. Boli zorganizované aj výlety – do botanickej záhrady, do akvária a na historické miesto Tintagel.
Pravidelne každý utorok večer sa uskutočňovalo stretnutie všetkých účastníkov stáží aj z iných krajín v priestoroch organizácie Tellus.  Tu mali možnosť žiaci informovať o svojich zážitkoch a skúsenostiach, mohli nadviazať nové priateľstvá s účastníkmi z iných krajín( Poľsko, Nemecko , Taliansko). Počas týchto stretnutí, naši žiaci pripravili aj vlastnú prezentáciu o našej krajine, o meste Rimavská Sobota ako aj o našej škole. Počas prezentácii si žiaci mohli overiť svoje jazykové znalosti z anglického jazyka.
Na záver stáže , žiaci získali od organizácie Tellus Group Ltd. osvedčenia o obsolvovaní praxe aj osvedčenie o absolvovaní jazykovej prípravy. Spojená škola zabezpečila vystavenie Europassu- Mobilita, dokument a medzinárodnej stáži.
Účastníci hodnotili priebeh a výsledky oboch stáží veľmi pozitívne. Boli splnené všetky ciele  dané v projekte. Účastníci sú bohatší o jazykové, odborné ale aj osobné skúsenosti, spoznali inú krajinu.

Odborná stáž žiačok Spojenej školy v Kazincbarcike

Už štvrtý projekt, ktorý podala Spojená škola v rámci Programu celoživotného vzdelávania a podprogramu Leonardo da Vinci – Mobilita, bol úspešný . Projekt bol tento krát zameraný na uskutočnenie trojtýždennej odbornej stáže žiakov Spojenej školy v strediskách odbornej prípravy partnerskej školy v Kazincbarcike v Maďarsku. Jeho cieľom bolo umožniť žiakom učebného odboru kaderník získať širšiu odbornú prípravu aj v iných zariadeniach odborného výcviku, aby tak získali nové vedomosti, zručnosti a návyky pri práci v cudzom prostredí, vymenili si skúsenosti so žiakmi a učiteľmi partnerskej školy v Maďarsku. A tak sa osem žiačok učebného odboru kaderník zúčastnili od 9.11.2009 do 27.11.2009 trojtýždennej odbornej stáže na pracoviskách partnerskej školy Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium v Kazincbarcike v Maďarsku. Odbornú prax vykonávali v školskej kaderníckej prevádzke spolu so žiakmi školy pod vedením majstrov odbornej výchovy partneskej školy. Dva dni absolvovali prax v dvoch exkluzívnych kaderníckych salónoch v Miskolci a jeden deň v súkromnom salóne v Kazincbarcike. Žiačky sa oboznámili s jednotlivými technologickými postupmi kaderníckych úkonov úprava vlasov ako farbenie, natáčanie, žehlenie, kulmovanie, strihanie, ktoré si prakticky niekoľkokrát precvičili, a tým zlepšili svoje manuálne zručnosti. Spoznali rôzne nové módne trendy účesov, účesovej tvorby a vlasových doplnkov. V závere stáže sa zúčastnili súťaže spolu s domácimi žiakmi v tvorbe zložitých účesov. Mentorom účastníkov zo strany prijímajúcej organizácie bol Láda István zástupca riaditeľa školy. Žiačky na stáži sprevádzali postupne dve majsterky odbornej výchovy, ktoré sa uprostreb pobytu vymenili. Od 9.11. do 19.11.2009 to bola Bc. Edita Matuszczyková a od 18.11. do 27.11.2009 Bc. Erika Juhászová. 18.11.2009 navštívili dievčatá na stáži zástupca riaditeľa školy Ing. Kmeť, Ing. Slovenčák a Ing. Filadelfiová V mimopracovnom čase a cez víkendy dievčatá spoznali mestá Kazincbarcika, Miškolc, Eger, ich pamätihodnosti a okolie. Na záver stáže sa uskutočnilo vyhodnotenie získaných vedomostí a účastníčky získali od partnerskej školy osvedčenie o absolvovaní stáže. Spojená škola zabezpečila vystavenie Europassu – Mobilita dokument o medzinárodnej stáži.