Zavedenie inovatívnych a moderných metód vyučovania

Projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Realizácia projektu začala vo februári 2014. Strategický cieľ projektu je uskutočniť inováciu a modernizáciu vzdelávania pre potreby vedomostnej spoločnosti.

O  projekte informuje aj reklamný plagát, ktorým je projekt propagovaný v priestoroch jeho realizácie.

Na splnenie cieľa projektu slúžia nasledovné aktivity:

  1. Tvorba a inovácia pedagogickej dokumentácie, učebných textov a didaktických prostriedkov
  2. Implementácia inovovanej pedagogickej dokumentácie s využitím didaktických prostriedkov
  3. Realizácia vzdelávacích kurzov pre pedagógov zameraných na získavanie nových kompetencií

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci našej školy z učebných a študijných odborov zameraných na gastronomické služby – kuchár, čašník, servírka, hotelová akadémia, spoločné stravovanie, ktorí tvoria kostru našich žiakov a druhou cieľovou skupinou je 13 pedagogických pracovníkov – učiteľov a majstrov odbornej výchovy, ktorí pracujú s prvou cieľovou skupinou.

Počas realizácie projektu sa realizátori stretávajú na pracovných stretnutiach, kde sa riešia aktuálne otázky súvisiace s priebehom projektu

 

 

 

 

 

 

 

Pri realizácii projektu môžu pedagógovia  využívať modernú techniku získanú z rozpočtu projektu. Každý získal na prípravu svojich edukačných materiálov ako aj svoju prácu notebook s USB kľúčom, k dispozícii je moderná farebná tlačiareň, vizualizér, interaktívny projektor, skener, hlasovacie zariadenie.


 

 

 

 

Pri svojej práci môžu využívať odbornú literatúru z oblasti gastronómie ale aj oblasti pedagogiky, ktorú podľa svojho vlastného výberu získali z prostriedkov projektu. Literatúra im umožňuje poznať moderné trendy v gastronómi, pripravovať so žiakmi recepty podľa tradičnej slovenskej ale aj medzinárodnej kuchyne, poznať zásady manažovania hotelov, vyučovať podľa súčasných moderných metód a podobne.V rámci aktivity „Realizácia vzdelávacích kurzov pre pedagógov zameraných na získavanie nových kompetencií“ sa pedagógovia prostredníctvom školiteľov učia využívať modernú techniku získanú z projektu, využívať interaktívnu tabuľu, pracovať s testami, tvoriť testové okruhy, používať vizualizér, skenovacie zariadenie, hlasovacie zariadenie, používať nové zaujímavé metódy vyučovania, viac motivovať žiakov a iné pedagogické postupy využiteľné vo svojej práci učiteľa a majstra praktického vyučovania.


 

 

 

 

 

O projekte sa mohla dozvedieť aj široká verejnosť, bol propagovaný v regionálnych Novohradských novinách č. 33  v septembri 2014  ako aj internetovej stránke, ktorú si môžte pozrieť tu. Z prostriedkov projektu bola vybavená nová učebňa Techniky prípravy pokrmov pre odbory hotelová akadémia a kuchár. Vybavenie zodpovedá tým najmodernejším trendom gastronómie.

 

 

 

 

 

Do našich reštauračných prevádzok, ktoré sú pracoviskami odborného výcviku pribudol vďaka projektu reštaurčný systém Golem pomocou ktorého je možná elektronizácia skladového hospodárenia, objednávka jedál a účtovanie hostí. Naše prevádzky tak patria medzi moderné zariadenia kde sa žiaci naučia pracovať s prostriedkami, ktoré ich čakajú v praxi.

Na záver projektu sa konal pracovný „workshop“ v novembri 2015, na ktorom boli zhrnuté výsledky projektu, prínosy pre pedagógov a žiakov, sumár prostriedkov získaných pre školu. Po otvorení projektovým manažérom a zároveň riaditeľom školy PaedDr. Jaroslavom Bagačkom stručne formou prezentácie zhodnotil nosné aktivity a základné oblasti projektu, úskalia ktorými sme počas realizácie museli prejsť administrátor projektu Ing. Miroslav Slovák. Odbornú stránku projektu prezentovala Ing. Ivana Čillíková – odborný garant projektu. Na stretnutí bola väčšina realizátorov projektu ako aj pozvaní hostia zo škôl  blízkeho okolia ako aj susedných regiónov. Súčasťou projektu bolo občerstvenie, propagačné materiály a záverečná publikácia venovaná projektu.