Študentská školská rada

Preambula

 V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút študentskej školskej rady.

 Článok I.

Základné ustanovenia

 1.  Študentská školská rada
 2. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01  Rimavská Sobota

 Článok II.

Pôsobnosť a poslanie študentskej školskej rady

 1.  Študentská školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Študentská školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

 Článok III.

Činnosť študentskej školskej rady

 1. Študentská školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
 2. Študentská školská rada rieši problémy a sťažnosti študentov s vedením školy. Zastupuje študentov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, prekladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje študentov aj navonok.
 3. Študentská školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 4. Študentská školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 5. Študentská školská rada volí a odvoláva zástupcov študentov do rady školy.
 6. Študentská školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov študentskej rady. Na platné uznesenie študentskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu študentov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov študentskej rady.

 Článok IV.

Zloženie študentskej školskej rady a spôsob voľby jej členov

 1. Študentská školská rada má 16 členov.
 2. Členmi študentskej školskej rady sú zastupovaní všetci študenti školy.
 3. Členovia študentskej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
 4. Z každej voľby sa robí zápisnica.
 5. Predsedom školskej študentskej rady sa stáva študent, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.

 Článok V.

Práva a povinnosti člena študentskej školskej rady

 

 1. Člen má právo:
 2. Voliť a byť volený
 3. Navrhovať kandidátov na funkciu predsedu študentskej školskej rady
 4. Byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania študentskej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať
 5. Hlasovať ku všetkým uzneseniam študentskej školskej rady
 6. Prekladať na rokovanie študentskej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály
 1. Člen študentskej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí.
 2. Člen študentskej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Z každého zasadnutia študentskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

Článok VI.

Povinnosti predsedu študentskej školskej rady

 1.  Predseda študentskej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť študentskej školskej rady a koná v jej mene.
 2. Predseda študentskej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia študentskej školskej rady.

 Článok VII.

Hospodárenie študentskej školskej rady

 1.  Študentská školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi a z príspevkov získaných od výboru rodičovského združenia.
 2. Študentská školská rada nemá vlastný majetok.
 3. Študentská školská rada žiada finančný príspevok formou písomnej žiadosti, ktorú ku každej akcii predkladá vedeniu školy a výboru rodičovského združenia.
 4. Študentská školská rada predkladá riaditeľovi školy vyúčtovanie o použití finančného príspevku po každej zrealizovanej akcii.

 Článok VIII.

Študentská školská rada zasadá v určených deň tretí týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí študentskej školskej rady dňa 5. 10. 2016 od tohto dňa nadobúda platnosť.

 V Rimavskej Sobote, dňa 5. 10. 2016

Kristína Macúriková                                            Lukáš Hedvigy

Predseda ŠŠR                                                       Podpredseda ŠŠR

Mgr. Miroslava Ferreira Cosme                         PaedDr. Jaroslav Bagačka

Koordinátorka ŠŠR                                               Riaditeľ školy

Zoznam členov ŠŠR

Poradové číslo

Meno a priezvisko

Trieda

1.

Laura Kolačkovská

I.C

2.

Tereza Matušková

II.P

3.

Lukáš Hedvigy

II.H

4.

Chantal Horváthová

I.A

5.

Ladislav Makši

III.P

6.

Kristína Macúriková

III.H

7.

Bianca Balciarová

III.H

8.

Bianka Balážová

I.H

9.

Nikola Lišková

I.H

10.

Ivana Belicová

IV.H

11.

Eliška Tóthová

IV.H

12.

Ľubica Kaločaiová

V.H

13.

Viktória Porubiaková

I.S

14.

Jozef Koronczi

II.S

15.

Veronika Kundráčová

I.M

16.

Boglárka Ujpálová

II.M