Naše odbory

5-ročný študijný odbor:

6323 6, 6323 K  hotelová akadémia

Absolvent nájde uplatnenie v hotelových a reštauračných službách ako radový pracovník, manažér strednej úrovne alebo sa môže uplatniť ako samostatný podnikateľ schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania.

4-ročné študijné odbory:

6442 K    obchodný pracovník

Uplatnenie absolventa ako predajca, pokladník, nákupca, vedúci prevádzky, vedúci predaja, kontrolór kvality, skladník, pracovník marketingu, pracovník v logistike a distribúcii, obchodný referent, obchodný zástupca a v iných funkciách, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné  vzdelanie.

6446 K     kozmetik

Absolvent sa uplatní v pracovných pozíciách ako kozmetik, manikér, pedikér, nechtový dizajnér, vedúci kozmetickej prevádzky, súkromný podnikateľ v oblasti  osobných služieb so zameraním na kozmetické služby.

3-ročné učebné odbory:

3661 H   murár

Odborne kvalifikovaný pracovník v štátnych  a súkromných podnikoch, samostatný  podnikateľ  zaoberajúcich sa výrobou, montážou, údržbou alebo obnovou stavieb bytových, občianskych, poľnohospodárskych aj priemyselných.

6456 H   kaderník

Absolventi sa uplatnia  ako odborní zamestnanci kaderníctva, živnostníci, ako zamestnanci firiem zaoberajúci sa výrobkami vlasovej kozmetiky.

6444 H   čašník, servírka

Učebný odbor pripravuje na výkon povolania čašník, servírka v oblasti služieb ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a  ostatných zariadení spoločného stravovania.

6445 H   kuchár

učebný odbor pripravuje na výkon povolania kuchár v oblasti služieb ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania

2-ročný učebný odbor:

3686 F    stavebná výroba

Odbor je zameraný na odbornú prípravu pre výkon jednoduchých a pomocných prác v celej oblasti  stavebníctva ako  kvalifikovaný pomocný stavebný robotník.

2-ročné  nadstavbové štúdium:

6421 L    spoločné stravovanie

Absolvent sa uplatní v pracovných pozíciách ako prevádzkar, šéfkuchár, hlavný čašník, servírka, barman, barista, somelier, vedúci závodu spoločného stravovania, majster odbornej výchovy, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a spoločného stravovania.

6426 L    vlasová kozmetika

Absolvent sa uplatní v kaderníckych a kozmetických salónoch, v živnostenských zariadeniach, prevádzkach televízie, v divadle, kúpeľných zariadeniach, na lodiach, v hoteloch, v predajniach s kaderníckymi a kozmetickými prípravkami.

6403 L    podnikanie v remeslách a službách

Umožňuje získať úplné stredné odborné vzdelanie pre absolventov rôznych učebných odborov. Štúdium je zamerané na získanie podnikateľských a manažérskych zručností pri tvorbe vlastného podnikateľského plánu, pri zabezpečovaní chodu prevádzok, obchodu a poskytovania služieb, pri vykonávaní administratívnych prác a účtovnej evidencie.

3-ročné pomaturitné štúdium:

2940 Q     potravinárstvo – hygiena potravín

Absolventi získajú titul DiS, uplatnia v profesiách a pracovných pozíciách v oblasti výživy, potravinárskej inšpekcie, v potravinárskom priemysle, v distribúcii a úprave potravín ako hygienický dozor, kontrolór kvality, technológ, poradca na prevenciu a diagnostiku nákazlivých ochorení a likvidáciu pôvodcov týchto nákaz alebo v oblasti súkromného podnikania v potravinárstve.

Prístup k zadaniu žiakov v programe Alf 

http://www.interactivetests.net/olt/www/sk/student/login?sid=2498